Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Dance2it:
De eenmanszaak Dance2it, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 58988394.

Cursist:
De persoon die Danslessen volgt of wil volgen bij Dance2it.

Sportdansles:
De lessen die Dance2it aanbiedt.

Overeenkomst:
Overeenkomst tussen Dance2it en Cursist ter zake van Sportdansles.

Inschrijving:
Het sluiten van de Overeenkomst.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Sportdansles, die tussen Dance2it en de Cursist worden gesloten.

 

Artikel 3 – Inschrijving

3.1.   Inschrijving kan uitsluitend schriftelijk geschieden door middel van het door Dance2it uitgereikte dan wel via de website te downloaden inschrijfformulier;

3.2.   Inschrijving is pas definitief na een bevestiging van Dance2it.

3.3.    Dance2it heeft het recht om Inschrijving zonder opgave van reden te weigeren.

3.4.    Indien de door Cursist gewenste Sportdansles niet gegeven kan worden aan Cursist (bijvoorbeeld doordat Sportdansles vol is op het moment van inschrijving), zal Dance2it Klant daarover informeren, zodat Cursist in overleg met Dance2it een andere groep voor Sportdansles kan kiezen of de inschrijving ongedaan kan maken.

3.5.    Dance2it mag een Sportdansles annuleren, of de Sportdansles naar een andere dag verzetten indien daar gegronde redenen voor zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in het geval van langdurige ziekte of een gebrek aan Cursisten.

3.6.    Minderjarigen mogen zich alleen inschrijven als zij toestemming hebben van hun ouder(s) of verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) die de Overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden;

3.7     Tenzij anders schriftelijk afgesproken, zijn alle Sportdanslessen uitsluitend te volgen door de Cursist. Lidmaatschap van Dance2it is niet overdraagbaar.

Artikel 4 – Betaling en contributie

4.1.   Betaling van verschuldigde contributie dient vooraf te geschieden. Cursist zal hiervoor via het bij inschrijving opgegeven e-mailadres een factuur ontvangen.

4.2.   Dance2it bepaalt periodiek de hoogte van de contributie voor de Sportdanslessen. Cursist kan geen rechten ontlenen aan prijzen uit voorgaande periodes.

4.3.   Indien betaling door Cursist niet is voldaan is, kan de toegang van Cursist tot de
Sportdansles worden geweigerd.

4.4.   Indien de docent ziek is en de Sportdansles hierdoor niet gegeven kan worden, wordt de les op een later moment ingehaald. Er vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats.

 

Artikel 5 – Beëindiging overeenkomst

5.1.   Indien het lidmaatschap voortvloeiend uit Overeenkomst niet beëindigd wordt, zal deze doorlopend automatisch met één gelijke periode worden verlengd.

5.2.   Voor het opzeggen van een bestaand lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 30 dagen.

5.3.   Dance2it behoudt zicht het recht om lidmaatschap direct te beëindigen, zonder dat restitutie van betaald cursusgeld zal volgen, indien een Cursist zich misdraagt tegenover andere Cursisten of docenten van Dance2it, de Algemene Voorwaarden of Huisregels van Dance2it schendt of opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van Dance2it, andere Cursisten, de zaal of anderen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1.   Dance2it kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade, vermissing of diefstal van eigendommen van Cursist of derden.

6.2.   Het volgen van Sportdansles is geheel op eigen risico. Dance2it kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, persoonlijk letsel of overlijden opgelopen tijdens het volgen van Sportdansles of ten gevolge van Sportdansles. Dance2it kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel opgelopen voor en na de Sportdansles.

6.3    Cursist is verplicht eerst de huisarts te raadplegen indien de gezondheid of een zwangerschap beperkingen met zich meebrengt bij deelname aan Sportdanslessen.

Artikel 7 – Overige bepalingen

7.1.   Indien een Cursist verhinderd is een Sportdansles te volgen, vindt geen restitutie van contributie plaats.

7.2    De tijdens de Sportdanslessen als leerstof aangeboden dansen zijn uitsluitend bedoeld voor ‘eigen gebruik’. Het is cursisten daarom ten strengste verboden om het tijdens de Sportdanslessen geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enige wijze commercieel te gebruiken.

7.3    Anders dan na voorgaande toestemming van Dance2it is ter bescherming van de privacy van de cursisten het maken van foto’s en/of video-opnamen tijdens de Sportdanslessen verboden.

7.4    Zonder voorgaande toestemming van Dance2it is het Cursisten niet toegestaan om derden als kijkers mee te nemen in de sportdansruimte. Periodiek worden speciale open lessen of demonstraties georganiseerd waarin derden de vorderingen van de Cursist kunnen bekijken.

7.5    Tijdens de Sportdanslessen is het dragen van geschikte (sport)schoenen verplicht en de kledingkeuze vrij. Dance2it adviseert Cursisten kleding te dragen waarin zij zich gemakkelijk kunnen bewegen. De kleding dient in overeenstemming te zijn met de algemeen geldende fatsoensnormen.

7.6    De Sportdansruimte mag uitsluitend worden betreden met schone (sport)schoenen waarmee tevoren niet op de openbare weg is gelopen.

7.7    Tijdens de Sportdanslessen dienen meegebrachte mobiele telefoons uitgeschakeld te zijn.

7.8    Tijdens het verblijf in De Vijverlaan 30 in Arnhem en/of in De Klipper in Oosterbeek dienen Cursisten en hun ouders en/of bezoekers zich te houden aan de daar gehanteerde huisregels.

Artikel 8. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

8.1    Wij houden een eenvoudige administratie bij van de Cursisten. Het gaat om de volgende gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer en email adres. Bij jeugdleden vragen we tevens de contactgegevens van de ouders/verzorgers. De contactgegevens worden gebruikt om per contractperiode de factuur met het cursusgeld via mail te versturen. Verder worden deze gegevens door de docent gebruikt om bij bijzonderheden de Cursisten en/of hun ouders te kunnen bereiken. Ook worden de contactgegevens gebruikt voor het periodiek versturen van nieuwsbrieven. Persoonlijke gegevens zullen NOOIT met derden worden gedeeld.

8.2.   Deze gegevens worden in een veilige omgeving bewaard. Na beëindiging van de relatie met Dance2it, worden deze gegevens ten hoogste nog een jaar bewaard. Als Cursist bij onze dansschool heeft u ten alle tijden inzage in de gegevens die wij van U bewaren. Aan een verzoek om deze te veranderen of te verwijderen, wordt onmiddellijk voldaan.

8.3    Door het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft u toestemming aan ons om deze gegevens te gebruiken, in overeenstemming met het hierna volgende.

8.4       Uw gegevens worden uitsluitend en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en voor het doorgeven van zaken die verband houden met de dansschoolactiviteiten zoals lesroosters of bijzondere evenementen. Uw gegevens zullen nooit en te nimmer, op welke wijze dan ook, worden doorgegeven aan anderen. Uitzondering hierbij, is het door ons aanmelden voor danswedstrijden op uw eigen verzoek.

8.5.      Wij beschikken noch over de kennis of de middelen en hebben niet de intentie om via digitale technieken gebruik te maken van uw gegevens. Dit geldt eveneens voor bezoeken aan onze website en Facebook-pagina.

8.6       Wij organiseren regelmatig dansvoorstellingen of -activiteiten en nemen deel aan danswedstrijden. De foto’s en/of video’s die daar worden gemaakt, door Cursisten, door hun ouders of door anderen, willen wij soms publiceren op de website of op social media. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft u, gelijktijdig met de toestemming om uw gegevens te gebruiken, toestemming om deze content te publiceren. Mocht u, om welke reden dan ook, bezwaar tegen bepaalde content hebben, dan wordt deze op uw verzoek direct verwijderd.

8.7       Wij vinden uw privacy uitermate belangrijk en voelen ons verantwoordelijk voor de gegevens die u ons in goed vertrouwen heeft gegeven. Wij zullen daar, naar eer en geweten, integer mee om gaan. Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen houden wij ons graag beschikbaar.